- Algemene voorwaarden / privacy policy

Algemene voorwaarden en privacy policy Beauty Boetiek Mandi Lulur.

 

Onze voorwaarden per 1 januari 2023

1. Algemeen.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Boetiek Mandi Lulur en een cliënt waarop Beauty Boetiek Mandi Lulur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Beauty Boetiek Mandi Lulur aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via het automatische online afsprakensysteem op de website van Beauty Boetiek Mandi Lulur een behandeling heeft geboekt.

 

2. Diensten.

1. Beauty Boetiek Mandi Lulur staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de branchecode, uitgegeven door het HBA.

2. Beauty Boetiek Mandi Lulur  licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Beauty Boetiek Mandi Lulur  vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. Beauty Boetiek Mandi Lulur  acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode, uitgegeven door het HBA.

4. Beauty Boetiek Mandi Lulur  zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

5. Beauty Boetiek Mandi Lulur is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.

6. Beauty Boetiek Mandi Lulur  is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

 

3. Afspraken.

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Beauty Boetiek Mandi Lulur  melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Boetiek Mandi Lulur  daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beauty Boetiek Mandi Lulur  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3. Beauty Boetiek Mandi Lulur  zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

 

4. Ambulant. 

1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Beauty Boetiek Mandi Lulur  gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Beauty Boetiek Mandi Lulur  gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden , worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

5. Tarieven en betaling.

1. Beauty Boetiek Mandi Lulur vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

3. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van Beauty Boetiek Mandi Lulur.

4. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan Beauty Boetiek Mandi Lulur, zonder opgave van redenen, de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.

 

9. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Beauty Boetiek Mandi Lulur  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Boetiek Mandi Lulur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Boetiek Mandi Lulur  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty Boetiek Mandi Lulur behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens. Beauty Boetiek Mandi Lulur zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

10. Geheimhouding.

Beauty Boetiek Mandi Lulur is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Boetiek Mandi Lulur verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

11. Aansprakelijkheid.

Beauty Boetiek Mandi Lulur  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Boetiek Mandi Lulur  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Boetiek Mandi Lulur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

12.Garantie.

Beauty Boetiek Mandi Lulur geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 

De cliënt andere producten dan de door Beauty Boetiek Mandi Lulur  geadviseerde heeft gebruikt. 

 

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

 

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

 

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

13. Beschadiging & diefstal.

Beauty Boetiek Mandi Lulur  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Boetiek Mandi Lulur  meldt diefstal altijd bij de politie.

 

14. Klachten.

1. Indien de cliënt een klacht Heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met Beauty Boetiek Mandi Lulur opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.

2. Beauty Boetiek Mandi Lulur dient klachten afdoende te onderzoeken. Beauty Boetiek Mandi Lulur zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. 

 

15. Geschillenregeling.

Beauty Boetiek Mandi Lulur is via ProVoet aangesloten bij De Geschillencommissie voor de uiterlijke verzorgingsbranche.

1. Geschillen tussen cliënt en Beauty Boetiek Mandi Lulur over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Beauty Boetiek Mandi Lulur  aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Beauty Boetiek Mandi Lulur  heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij Beauty Boetiek Mandi Lulur is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Beauty Boetiek Mandi Lulur  aan deze keuze gebonden. Indien Beauty Boetiek Mandi Lulur een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Beauty Boetiek Mandi Lulur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.

5. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wegen van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

16. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Boetiek Mandi Lulur  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.  

 

17. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Beauty Boetiek Mandi Lulur en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Hierden onder valt en De Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

Privacy Policy

Beauty Boetiek Mandi Lulur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Beauty Boetiek Mandi Lulur   houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beauty Boetiek Mandi Lulur  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door  Beauty Boetiek Mandi Lulur   verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty Boetiek Mandi Lulur  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht

 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Beauty Boetiek Mandi Lulur  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Beauty Boetiek Mandi Lulur  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty Boetiek Mandi Lulur  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Beauty Boetiek Mandi Lulur  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Beauty Boetiek Mandi Lulur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Beauty Boetiek Mandi Lulur 

Professor Mulderslaan 105

4731 BT Oudenbosch

beautyboetiekmandilulur@gmail.com